2022-ci ildə Babək rayonunun iqtisadi və sosial inkişafının göstəriciləri 

Sənaye. 2022-ci ildə 129270,1 min manatlıq, yaxud 2021-ci illə müqayisədə 16,8 faiz az sənaye məhsulu istehsal olunmuşdur.

2022-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Babək rayonunda sənaye sahəsi üzrə 3025 nəfər işçi çalışmışdır ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1 faiz çoxdur. Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əməkhaqqı 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 8,1 faiz artaraq 492,2 manat olmuşdur.

Əsaslı tikinti. 2022-ci ildə iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 67055,1 min manat və ya 2021-ci illə müqayisədə 4,8 faiz az vəsait yönəldilmişdir. Tikinti-quraşdırma işlərinə qoyulan vəsaitin dəyəri 5,3 faiz azalaraq 64498,1 min manat təşkil etmişdir.

2022-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Babək rayonunda tikinti sahəsi üzrə 801 nəfər işçi çalışmışdır ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,3 faiz çoxdur. Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əməkhaqqı 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 5,4 faiz artaraq 505,5 manat olmuşdur.

Kənd təsərrüfatı.Babək rayonunda 2022-ci ildə:

- 11191 hektar dənli və dənli-paxlalı bitkilərin əkini sahəsindən 35553 ton məhsul yığılmışdır. Məhsuldarlıq orta hesabla 31,8 sentner/hektar olmuşdur. 2021-ci illə müqayisədə yığım sahəsi 2,5 faiz, yığılmış məhsul 5,5 faiz, məhsuldarlıq 3,2 faiz çoxdur.

- 7216 hektar buğda əkini sahəsindən 23324 ton məhsul yığılmışdır. Orta hesabla hər hektardan məhsuldarlıq 32,3 sentner olmuşdur. 2021-ci illə müqayisədə yığım sahəsi 3,5 faiz, yığılmış məhsul 6,8 faiz, məhsuldarlıq 3,2 faiz çoxdur.

- 3878 hektar arpa əkini sahəsindən 11984 ton məhsul yığılmışdır. Orta hesabla hər hektardan məhsuldarlıq 30,9 sentner olmuşdur. 2021-ci illə müqayisədə yığım sahəsi 0,7 faiz, yığılmış məhsul 3,4 faiz, məhsuldarlıq 2,7 faiz artmışdır.

- 97 hektar dənli-paxlalılar əkini sahəsindən 245 ton dənli-paxlalılar yığılmışdır. Orta hesabla hər hektardan məhsuldarlıq 25,3 sentner olmuşdur. 2021-ci illə müqayisədə yığım sahəsi 1 faiz, yığılmış məhsul 1,2 faiz, məhsuldarlıq 0,4 faiz çoxdur.

- 140 hektar dən üçün qarğıdalı əkini sahəsindən 1152 ton məhsul yığılmışdır. Məhsuldarlıq orta hesabla 82,3 sentner/hektar olmuşdur. 2021-ci illə müqayisədə məhsuldarlıq 6,9 faiz artmışdır.

- 47 hektar dən üçün günəbaxan əkini sahəsindən 108,8 ton məhsul yığılmışdır. Məhsuldarlıq orta hesabla 23,1 sentner/hektar olmuşdur. çoxdur. 2021-ci illə müqayisədə yığım sahəsi 14,6 faiz, yığılmış məhsul 5,3 faiz çoxdur.

- 13 hektar tütün əkini sahəsindən 7,8 ton qurudulmuş tütün yığılmışdır. Orta hesabla hər hektardan məhsuldarlıq 6 sentner olmuşdur.

- 489 hektar kartof əkilmiş sahədən 8172 ton kartof yığılmışdır. Məhsuldarlıq orta hesabla 167,1 sentner/hektar olmuşdur. 2021-ci illə müqayisədə yığım sahəsi 0,4 faiz, yığılmış məhsul 0,6 faiz, məhsuldarlıq 0,2 faiz çoxdur.

- 1814 hektar tərəvəz bitkiləri əkini sahəsindən 23863 ton tərəvəz məhsulları yığılmışdır. Məhsuldarlıq orta hesabla 131,5 sentner/hektar olmuşdur. 2021-ci illə müqayisədə yığım sahəsi və məhsuldarlıq hər iki halda 0,1 faiz, yığılmış məhsul 0,2 faiz çoxdur.

- 1092 hektar bostan bitkiləri əkini sahəsindən 17240 ton bostan məhsulları yığılmışdır. Məhsuldarlıq orta hesabla 157,9 sentner/hektar olmuşdur. 2021-ci illə müqayisədə yığım sahəsi 0,2 faiz, yığılmış məhsul 0,5 faiz, məhsuldarlıq 0,3 faiz çoxdur.

- bar verən meyvə bağlarından 7087 ton məhsul yığılmışdır ki, bu da 2021-ci illə müqayisədə 1,4 faiz çoxdur.

- bar verən üzüm bağlarından 6438 ton məhsul yığılmışdır ki, bu da 2021-ci illə müqayisədə 1 faiz çoxdur.

Bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə bitkiçilik məhsullarının yığımı haqqında məlumat aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.

Bitkilərin adı

2022-ci ildə

2021-ci il ildə yığılmış məhsul, ton

Əkin

sahəsi, hektar

Məhsul yığılan sahə, hektar

Yığım

faizi

Yığılmış məhsul, ton

Məhsuldarlıq, sentner/hektar

 Dənli və

 dənli-paxlalılar

 (qarğıdalısız)

11 191,0

11 191,0

100,0

35 553,0

31,8

33 686,0

o cümlədən

    - buğda

7 216,0

7 216,0

100,0

23 324,0

32,3

21 846,0

    - arpa

3 878,0

3 878,0

100,0

11 984,0

30,9

11 594,0

    - paxlalılar

97,0

97,0

100,0

245,0

25,3

242,0

    - darı

-

-

-

-

-

4,0

 Dən üçün qarğıdalı

140,0

140,0

100,0

1 152,0

82,3

1 547,0

 Dən üçün

 günəbaxan

47,0

47,0

100,0

108,8

23,1

103,3

 Tütün

13,0

13,0

100,0

7,8

6,0

18,6

  Kartof

489,0

489,0

100,0

8 172,0

167,1

8 125,0

 Tərəvəz

1 814,0

1 814,0

100,0

23 863,0

131,5

23 815,0

 Bostan bitkiləri

1 092,0

1 092,0

100,0

17 240,0

157,9

17 156,0

 Meyvə

     

7 087,0

 

6 987,0

 Üzüm

     

6 438,0

 

6 375,0

               

2022-ci ildə 109 hektar sahədə təkrar əkin aparılmışdır.

2022-ci ildə 6960 hektar sahədə payız əkini üçün şum qaldırılmışdır.

2022-ci ildə 6726 hektar sahədə payızlıq taxıl səpini aparılmışdır ki, bunun da 3866 hektarı buğda, 2860 hektarı isə arpadır.

1 yanvar 2023-cü il tarixə Babək rayonunda 15928 baş qaramal olmuşdur ki, bu da 1 yanvar 2022-ci illə müqayisədə 1,8 faiz və yaxud 276 baş çoxdur.

Məhsuldar mal-qara olan inək-camışlar qaramalın 9246 başını və yaxud 58 faizini təşkil etmişdir ki, bu da 1 yanvar 2022-ci illə müqayisədə 1,3 faiz və yaxud 119 baş çoxdur.

1 yanvar 2023-cü il tarixə Babək rayonunda 150172 baş qoyun və keçi olmuşdur ki, bu da 1 yanvar 2022-ci illə müqayisədə 1,6 faiz və yaxud 2414 baş çoxdur.

 

Babək rayonunda mal-qaranın sayı 

Mal - qara

1 yanvar  2023-cü il tarixə

1 yanvar  2022-ci il tarixə

analoji nisbət, faizlə

fərq,

başla

Qaramal

15 928

15 652

101,8

+276

ondan :

inək-camış

9 246

9 127

101,3

    +119

Qoyun və keçilər

150 172

147 758

101,6

+2 414

 

2022-ci ildə Babək rayonunda diri çəkidə 6030 ton ət, 14087 ton süd, 31538 min ədəd yumurta, 220 ton yun istehsal edilmişdir. 2021-ci illə müqayisədə ət istehsalı 3,9 faiz, süd istehsalı 1,7 faiz, yumurta istehsalı 1,6 faiz, yun istehsalı 1,2 faiz artmışdır.

Babək rayonunda heyvandarlıq məhsulları istehsalı aşağıdakı cədvəldə öz əksini tapmışdır:

 

Məhsulların adı

2022-ci                      ildə 

2021-ci                      ildə 

analoji

nisbət,

faizlə

Ət (diri çəkidə), ton

6 030,0

5 801,0

103.9

Süd, ton

14 087,0

13 851,7

101,7

Yumurta, min ədəd

31 538,0

31 028,0

101,6

Yun, ton

220,0

217,3

101,2

 

2022-ci ildə 209 ton bal istehsal edilmişdir ki, bu da 2021-ci illə müqayisədə 1,5 faiz çoxdur.

Balıqçılıqla məşğul olan müəssisələr tərəfindən 2022-ci ildə 64 min manat (2021-ci ildə 62 min manat) dəyərində balıq satılmışdır.

 

Kənd təsərrüfatı və balıqçılıq məhsulu haqqında min manat

Sahələr

2022-ci                      ildə 

2021-ci                      ildə 

analoji nisbət,

faizlə (müqayisəli qiymətlər üzrə)

Heyvandarlıq

35 659,0

33 461,8

101,7

Bitkiçilik

81 685,5

80 801,7

101,5

Kənd təsərrüfatı üzrə cəmi məhsul istehsalı

117 344,5

114 263,5

101,6

Balıqçılıq

132,0

129,0

102,3

Kənd təsərrüfatı və balıqçılıq üzrə cəmi məhsul istehsalı

117 476,5

114 392,5

101,6

Babək rayonunun kənd və balıqçılıq təsərrüfatlarında 117476,5 min manatlıq məhsul istehsal edilmişdir ki, bu da 2021-ci illə müqayisədə 1,6 faiz çoxdur.

Nəqliyyat, informasiya və rabitə. 2022-ci ildə Babək rayonunda avtomobil nəqliyyatı sahəsində fəaliyyət göstərən fiziki şəxslər tərəfindən 2139,5 min ton yük, 13941,6 min sərnişin daşınmışdır. 2021-ci illə müqayisədə yük daşınması 0,3 faiz artmış, sərnişin daşınması isə 0,2 faiz azalmışdır. Yük və sərnişin daşınmasından bütövlükdə 5550,1 min manat gəlir əldə edilmişdir ki, bu da 2021-ci ilə nisbətən 0,1 faiz azdır.

Babək rayonu üzrə informasiya və rabitə xidmətlərinin dəyəri 6156,5 min manat olmuşdur ki, bu da 2021-ci illə müqayisədə 1,5 faiz çoxdur. 2022-ci ildə Babək rayonunda 207 ədəd telefon çəkilişi olmuşdur ki, bu da 2021-ci ilə nisbətən 26,3 faiz azdır.

İstehlak bazarı.2022-ci ildə Babək rayonunda əvvəlki illə müqayisədə pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 0,6 faiz artaraq 160294,3 min manat təşkil etmişdir. Pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin 5 faizini və yaxud 8038,7 min manatını iaşə əmtəə dövriyyəsi təşkil etmişdir ki, bu da 2021-ci illə müqayisədə 0,3 faiz çoxdur. 2022-ci ildə əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 0,6 faiz artaraq 38774,1 min manat təşkil etmişdir. Ödənişli xidmətlərin 19 faizi və yaxud 7373,8 min manatı məişət xidmətlərinin payına düşür ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 0,1 faiz artmışdır.

Babək rayonunda 2022-ci ildə pərakəndə əmtəə dövriyyəsi və əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər aşağıdakı cədvəldə öz əksini tapmışdır:

 

Müqayisə

predmeti

2022-ci ildə, faktiki

2021-ci ilə nisbətən, faizlə

(müqayisəli qiymətlər üzrə)

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat                  

160 294,3

100,6

  o cümlədən:    

iaşə dövriyyəsi, min manat

8 038,7

100,3

Ödənişli xidmətlər, min manat

38 774,1

100,6

  o cümlədən:    

məişət xidmətləri, min manat

7 373,8

100,1

 

Əməkhaqqı. 2022-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Babək rayonunda muzdla işləyənlərin orta aylıq əməkhaqqı 568,4 manat olmuşdur ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 108,2 faiz təşkil edir.

Ən yüksək orta aylıq əməkhaqqı dövlət idarəetməsi və icbari sosial təminat, yaşayışın təşkili və ictimai iaşə, maliyyə və sığorta fəaliyyəti, daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahələrində çalışan işçilərdə olmuşdur. 

Babək rayonunun iqtisadi və sosial inkişafının

əsas göstəriciləri

 

Müqayisə

predmeti

2022-ci ildə, faktiki

2021-ci ilə nisbətən, faizlə

Sənaye məhsulu, min manat

129 270,1

83,2*

Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat

67 055,1

95,2

Kənd təsərrüfatı məhsulu,

min manat

117 476,5

101,6*

Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton

2 139,5

100,3

İnformasiya və rabitə xidmətləri,

min manat

6 156,5

101,5

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi,

min manat

160 294,3

100,6*

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat

38 774,1

100,6*

Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı (2022-ci ilin yanvar-noyabr ayları), manat

568,4

 

108,2

 

 *) müqayisəli qiymətlər üzrə